Digital Handleguide

Forside 5 Digital Handleguide

Den digitale Handleguide har til formål at samle alle kommunens fagrelaterede materialer, vejledninger og værktøjer på ét fælles fagligt og let tilgængeligt website. Handleguiden er med til at understøtte den tidlige opsporing, og er et konkret tiltag, der sikrer et professionelt afsæt, skaber øget fokus og fælles sprog i forhold til bekymringer og tidlige tegn på mistrivsel hos børn og unge. Redskabet kan navngives, så det passer til jeres kommune, fx e-handleguide, samarbejdsguide eller fællesfaglig værktøjskasse.

Kommunetilpasset børnelineal

Er et dialogredskab, der hjælper aktører på børne- og ungeområdet til systematisk at undersøge trivsel, udvikling og bekymringer omkring børn og unges adfærd, i samspil med forældre og netværk. Børnelinealen er tillige en faglig guide i forhold til, hvilke andre fagprofessionelle, der kan inddrages i et samarbejde, og hvilke tilbud jeres kommune har til børn og unge. Herved bliver det tydeligt, hvad der skal håndteres inden for egne rammer og hvornår tværfaglige kollegaer kan eller skal involveres.

Trivselsguide

Er et opslagsværk, der består af en række forhold og opmærksomhedspunkter, som kan være tegn og symptomer på, at et barn eller en ung ikke trives. Trivselsguiden sikrer et fælles professionelt afsæt i vurderingen af tegn på trivsel og mistrivsel via aldersspecifikke og farvekategoriserede beskrivelser (rød, gul, grøn), incl. beskrivelser af bekymrende adfærd hos forældre og gravide.

Tegn på vold

Er et overskueligt opslagsværk, baseret på Socialstyrelsens vejledninger om fysiske og psykiske tegn og reaktioner på vold hos børn og unge. Tegn på vold støtter medarbejderne i at spotte og hjælpe børn, der udsættes for overgreb så hurtigt og tidligt som muligt.

Tegn på seksuelle overgreb

Er et aldersopdelt opslagsværk, baseret på Socialstyrelsens vejledninger om sociale, adfærdsmæssige, fysiske og psykiske tegn på seksuelle overgreb hos børn og unge. Tegn på seksuelle overgreb støtter medarbejderne i at identificere og skelne mellem normal adfærd, bekymrende adfærd og adfærd der kræver akut indgriben.

Godt at vide

Består af øvrige materialer, faglig viden og retningslinjer, der vedfører fagpersoner inden for Børne- og ungeområdet i jeres kommune. Indholdet kan fx omhandle: Samarbejdet med forældrene, Tavshedspligt, Underretning, Skolefravær, samt links til Beredskabsplaner og div skemaer.

CMS-løsning

Den digitale Handleguide er et cms-system, hvor I selv kan redigere i al tekstmateriale, billeder osv. via en backend. Herudover er der en lang række muligheder for at tilpasse løsningen yderligere efter jeres  behov, fx kan I tilføje ekstra faneblade omkring alkohol opsporing eller tegn på radikalisering.

Netværk med kommuner

Alle kommuner med en Handleguide indgår i et samlet netværk. Her kan I hente inspiration og udveksle erfaringer i forhold til det konkrete indhold, samarbejde om videreudvikling af funktionaliteter i løsningen, samt have en fælles opmærksomhed på vedligehold i forhold til gældende lovgivning.

Netværk med kommuner

Alle kommuner med en Handleguide indgår i et samlet netværk. Her kan I hente inspiration og udveksle erfaringer i forhold til det konkrete indhold, samarbejde om videreudvikling af funktionaliteter i løsningen, samt have en fælles opmærksomhed på vedligehold i forhold til gældende lovgivning.

Se Hjørring Kommunes video om Handleguiden

Nem implementering af Handleguiden

Beskrivelse

Handleguiden giver jeres medarbejdere inden for børne-  og ungeområdet ét samlet og faglig relevant opslagsværk.
For at sikre en optimal implementering, samarbejder Alldialogue tæt med jer igennem udviklingsprocessen.

Implementering

Udviklingen af jeres Handleguide tager i gennemsnit 3 mdr. Under hele forløbet har I en fast tilknyttet konsulent, som bl.a.:

1. Sikrer at den tekniske opsætning af CMS-løsningen klargøres til jeres kommune.

2. Uddanner kommunens administrator(er) i at betjene backenden og dertilhørende brugermanuel. Herefter har I fuld adgang til løsningen og kan påbegynde arbejdet med at få det rigtige indhold ind.

3. Hjælper den kommunale projektleder med at få udarbejdet en detaljeret tids- og procesplan, som sikrer en effektiv arbejdsproces.

4. Vejleder i forhold til organisering, bemanding og involvering af specifikke videnspersoner i kommunen, i forbindelse med kommunen skal kvalificere det konkrete indhold.

5. Sikrer at indholdet bliver præsenteret bedst muligt (opsætning, systematik og rød tråd), via gennemlæsning af det klarmeldte indhold og løbende sparring med den kommunale projektleder.

6. Støtter udarbejdelsen af en implementeringsplan i forbindelse med Handleguiden offentligøres i kommunen. Her tages udgangspunkt i konkrete planer og erfaringer fra andre kommuner.

Drift og sikkerhed

Alldialogue drifter Handleguiden i en certificeret regnecentral inden for EU, og al kommunikation mellem brugergrænseflade og serveren i datacenteret foregår via en krypteret forbindelse (SSL krypteret forbindelse. Protocols: TLS 1.2, TLS 1.1.)

Løsningen er dækket af en driftsaftale som inkluderer:
Serverovervågning 24/7, installation af sikkerhedsrelaterede patches og updates til serversoftware, Backup og Restore af systemer og brugerdata i tilfælde af nedbrud, redundante systemer – herunder firewalls, uplink, router og carrier og samtlige komponenter der udgør selve serversystemet (cloud). Fuldt klimatiseret sikkerhedsserverrum. Kvalificeret teknisk personale til stede 24/7, Batteri- og Diesel nødstrømsforsyninger.

Software
Løsningen er webbaseret og kan anvendes på alle browsere, herunder IE11. Løsningen kan også tilgås via android og iOS. Løsningen driftes på et Linux baseret serversystem, som bl.a. inkluderer en Apache Webserver og en MySQL Databaseserver. Der er altså tale om et såkaldt LAMP system (Linux, Apache, MySQL, PHP).

Monitorering og systemovervågning
Netværk, redundante opkoblinger og strømforsyninger monitoreres.

Logning af data
Der foretages logning via webserveren (access.log) og uden at gemme brugerens IP adresse.

Backup af serversoftware og data
Timelig backup af databasen indeholdende løsningens brugerdata. Den timelige backup lagres lokalt på serveren og lægges yderligere dagligt på en dedikeret backupserver. Daglig backup af hele serversystemet inkl. serversoftware, løsningen og brugerdataen. Denne backup lagres på en dedikeret backupserver. Den daglige og timelige backup udføres uafhængigt af hinanden via to forskellige backup metoder. Der er altså tale om 2 separate backup af løsningens brugerdata uafhængig af hinanden.

Cases